Lenergy Magyarország Kft.

AdatvédelemLENERGY Magyarország Kft. weboldal
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓAlapelvek
Az Adatkezelő a Weboldal használatával együtt járó adatkezeléseket a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi.

Az Adatkezelő az adatvédelem sarkalatos elveit szem előtt tartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, és a kapcsolatfelvételhez és a kapcsolattartáshoz szükséges. Az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. Az adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férnek hozzá a feladat ellátásához szükséges mértékben és ideig.

Az adatkezelő Harmadik fél számára – a törvényben előírt adattovábbításokat kivéve – az adatokat csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatta az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja.

Az Adatkezelő az átadott személyes adatokat a Felhasználó beleegyezése nélkül nem hozza nyilvánosságra. A Felhasználó hozzájárulását azonban megadottnak kell tekinteni a nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

Az Adatkezelő az adatkezelését az adatminőségre vonatkozó előírásokhoz igazítja, azaz az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. A kezelt adatok pontosak, teljesek, és az Adatkezelő bizonyos időközönként gondoskodik azok időszerűségének fenntartásáról is.

Az adatkezelési elvek az alábbi jogszabályokkal vannak összhangban:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II. fejezete (a továbbiakban: Infotv.)
- Az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
- A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)


Az adatkezelési szabályzatban előforduló definíciók:

Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett hozzájárulása
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás
Az adat meghatározott (adatkezelőn és adatfeldolgozón kívüli) harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

A LENERGY Magyarország Kft. (www.lenergy.hu) adatkezelése

Adatkezelő
LENERGY Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9
levelezési cím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 7-9.
képviselője: Ledács Kiss Tamás
e-mail cím: tledacs@lenergy.hu

Adatfeldolgozó
A honlappal összefüggő adatkezelésekhez az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

A honlap szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A jelenleg elérhető egyetlen szolgáltatás sem kötött felhasználói fiók létrehozásához, vagy regisztrációhoz. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben olyan szolgáltatásokat indítson, amelyek igénybevételére a Felhasználó csak regisztrációt követően, felhasználói fiók létrehozásával válik jogosulttá. A regisztráció partneri viszonyt eredményez, amelynek következtében az Üzemeltető a Felhasználó számára részletesebb termékinformációt tesz elérhetővé.

Regisztrációval szolgáltatott adatok
- név*
- jelszó*
- e-mail cím*
- telefonszám*
- bemutatkozás
- honlap
- profilkép
- regisztráció időpontja

* -gal jelölt adatok a regisztrációhoz szükséges minimális adatokat jelentik. A Felhasználó nevének és jelszavának kezelése a Weboldalon való azonosítást szolgálja, míg az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám) a kapcsolatfelvételhez, illetve a kapcsolattartáshoz szükségesek. A többi személyes adat megadása és a bemutatkozás opcionális.

A regisztrációs adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti regisztrációjának törlését.

Hírlevél szolgáltatás
A Felhasználók újdonságokról, hírekről szerezhetnek tudomást, ha feliratkoznak a hírlevélre. A hírlevél kiküldésére időszakosan, kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz a Felhasználó elektronikus levélcímét kezeli.

Az e-mail cím kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hírlevél lemondását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti a hírlevél alján található linket használva.

Üzenetküldés ('Rólunk')
Ebben a menüben a Felhasználó ajánlatot, termékinformációt, műszaki információt kérhet, élménybeszámolókkal, publikációkkal kapcsolatban tehet fel kérdést.
Az üzenet elküldésével együtt a következő adatok megadását kéri az Adatkezelő.
- név
- e-mail cím
- telefonszám
A Felhasználó a fenti adatokat a az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján adja meg az Adatkezelőnek, annak kezelése a Felhasználóval való kapcsolatfelvételt célozza.
A Felhasználónak az üzenetküldéssel egyidejűleg lehetősége van arra is, hogy rendelkezzék e-mail címének, telefonszámának felhasználásáról további ajánlatok, termékinformációk vagy hírlevél elküldése céljára.

Honlapra látogatások

A szolgáltatás nyújtása, illetve a honlap üzemeltetése során az Adatkezelő rögzíti a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatokat. A honlap technikai üzemeltetése érdekében tehát az Adatkezelő a következő automatikusan keletkező információkat használja fel: a számítógép IP-címe, domain-név (URL), a hozzáférés adatai, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Ezeket az adatokat az Adatkezelő összesített formában hasznosítja, szolgáltatása javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezeket a technikai jellegű adatokat az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése szerint a Felhasználó hozzájárulásával kezeli. Az adatokat a Felhasználó által megadott egyéb adatokkal semmilyen módon nem kapcsolja össze.

Az Adatkezelő a statisztikai kiértékelésekhez a Google Analytics szolgáltatását veszi igénybe. A Google Inc. adatvédelmi irányelvei elérhető az alábbi link alatt: http://www.google.com/intl/hu_ALL/privacypolicy.html

Az Adatkezelő a naplófájlokban tárolt adatok között az IP címet 6 hónapig tárolja, ezt követően törli a rendszerből.

Anonim látogatásazonosító (cookies) alkalmazásra nem kerül sor.


Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az információs önrendelkezési jog gyakorlása
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználónak az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A Felhasználó továbbá kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

A tájékoztatást, az adatok törlését, illetve helyesbítését kérő levelét az alábbi e-mail címre juttassa el: tledacs@lenergy.hu

Az érintett jogainak érvényesítésére vonatkozó részletszabályokat az Infotv. 14-19. §§ tartalmazza.

Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Dr. Péterfalvi Attila elnök
1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
honlap: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu